Press enter to see results or esc to cancel.

Co zrobić aby wyedukować społeczeństwo w zakresie PEM i jak walczyć z dezinformacją? Co może zrobić administracja?

Na poziomie Unii Europejskiej, we współpracy z krajami członkowskimi, trwają prace nad opracowaniem najlepszych praktyk i zaleceń dla budowy sieci telekomunikacyjnych, w tym 5G. KE chce stworzyć swoisty Connectivity Toolbox dla krajów członkowskich, co ogłosiła we wrześniu 2020r. Komisja tuż przed świętami opublikowała pierwsze podsumowanie działań grupy przedstawiając przegląd działań poszczególnych krajów na bazie odpowiedzi do ankiety przesłanej do krajów członkowskich.

Moją ciekawość wzbudziło pytanie 25 w kwestionariuszu, które dotyczyło radzenia sobie z dezinformacją wokół sieci 5G oraz ogólnie PEM (Pole elektromagnetyczne, po ang. EMF).

Poniżej zamieszczam podsumowanie konkretnych działań podjętych przez poszczególne kraje UE w obszarze PEM jak również podsumowanie oczekiwań wobec KE.

 1. ukierunkowane kampanie informacyjne prowadzone lokalnie, mające na celu dostarczenie społeczeństwu wiarygodnych i opartych na faktach informacji na temat emisji 5G i pól elektromagnetycznych, w przejrzysty i dostępny sposób,
 2. specjalne strony internetowe,infolinie, broszury, ulotki, spoty telewizyjne i radiowe, billboardy, warsztaty/ seminaria, itp. na temat korzyści wynikających z wdrożenia 5G oraz o PEM
 3. przeprowadzanie pomiaru i monitorowania emisji pól elektromagnetycznych (PEM) oraz udostępniania wyników opinii publicznej przez stronę internetową, z podkreśleniem obowiązujących limitów, ustanowionych przez organy międzynarodowe;
 4. współpraca między wszystkimi organami a operatorami
 5. współpraca na szczeblu europejskim w celu informowania ludności i zwalczania wprowadzających w błąd informacji
 6. promowanie ciągłych badań naukowych nad emisjami pól elektromagnetycznych, prowadzonych przez wiarygodne i niezależne instytucje
 7. przepisy szczegółowe nakładające na operatorów obowiązki w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych, oceny takich pomiarów i udostępniania wyników opinii publicznej

Poniżej zamieszczam skrót ciekawszych działań poszczególnych krajów UE:

 • Austria
 • Belgia
  • Monitorowanie badań okół PEM – wyniki badań na stronie rządowej
  • Rząd flamandzki rozpoczął również projekt badawczy nad nowymi zmianami dotyczącymi 5G, społecznymi skutkami wprowadzenia sieci 5G dla narażenia jej na promieniowanie – link
  • Ponadto, zgodnie z DPR 2019-2024 (“Déclaration de Politique Régionale”), rząd waloński powołał multidyscyplinarną grupę ekspertów ds. 5G, której główny raport ma zostać opublikowany pod koniec 2020 r., aby pomóc rządowi regionalnemu w podjęciu przyszłej decyzji w sprawie wdrożeń 5G w regionie walońskim. Kwestia norm dotyczących pól elektromagnetycznych będzie częścią prac grupy ekspertów, ale w drugiej fazie, w 2021 roku.
 • Cypr
  • Istnieje potrzeba przeprowadzenia kompleksowej kampanii informacyjnej przez rząd i UE. Podmioty gospodarcze i właściwe organy będą musiały współpracować i realizować wspólną kampanię o ukierunkowanych celach. Wszyscy muszą być informowani o korzyściach płynących z 5G. Kampania ta musi rozpocząć się od członków rządu i parlamentu (parlamentarzystów), a następnie być kontynuowana przez władze lokalne, a następnie przez ogół społeczeństwa. Kampania ta powinna obejmować spoty telewizyjne i radiowe, ulotki informacyjne, billboardy, które wskazują na korzyści płynące z 5G
 • Czechy
 • Niemcy
  • Regulacje – Podstawą dalszych działań jest istnienie krajowego systemu regulacyjnego, dzięki któremu można uniknąć zagrożeń dla zdrowia związanych z polami elektromagnetycznymi, jeżeli system ten będzie przestrzegany. Obejmuje on system wartości granicznych oparty na międzynarodowych zaleceniach naukowych (i/lub na zaleceniu Rady 1999/519/WE, który zasadniczo pozostaje odpowiednią podstawą do harmonizacji wartości granicznych pól elektromagnetycznych w UE i zapewnia ochronę ludności). W tym kontekście wydaje się zasadne, aby Komisja Europejska zbadała, czy dopuszczalne wartości powinny być dostosowane do wartości podanych w zaktualizowanych wytycznych naukowych (wytyczne ICNIRP dotyczące pól niskiej częstotliwości z 2010 r. i wytyczne ICNIRP dotyczące pól wysokiej częstotliwości z 2020 r.). Kolejne ważne elementy to obowiązek dostarczania dowodów zgodności z przepisami oraz przejrzysty system inspekcji. Mimo że regulacja leży przede wszystkim w gestii agencji rządowych, operatorzy mogą wnieść istotny wkład, zapewniając przejrzystość w zakresie emisji ze swoich instalacji i/lub przeprowadzanych kontroli.
  • Badania – Ciągłe wspieranie badań naukowych w dziedzinie PEM w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia zaufania społecznego. Takie programy badawcze muszą być prowadzone i realizowane przez wiarygodne instytucje, niezależne od interesów związanych z ich wdrażaniem. Ponadto potrzebne są instytucje, np. komisje naukowe lub wyspecjalizowane agencje, które są w stanie stale monitorować nowe odkrycia naukowe i oceniać ich znaczenie. Instytucje takie mogą wtedy również wnieść istotny wkład w ewolucję systemu regulacyjnego i komunikację. Jednak również w tym przypadku operatorzy mogą wnieść swój wkład: w ten sposób znaczna część środków na realizację zakrojonego na szeroką skalę niemieckiego programu badawczego w dziedzinie telekomunikacji komórkowej została wniesiona przez operatorów sieci poprzez dobrowolne samozobowiązanie.
  • Komunikacja – Komunikacja z ludnością pozostaje kluczowym elementem składowym. Kampania powinna być tu tworzona zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla konkretnych odbiorców docelowych, a zwłaszcza dla zainteresowanych obywateli. Działania informacyjne powinny odnosić się zarówno do aktualnej wiedzy naukowej na temat zagrożeń i skutków związanych z polami elektromagnetycznymi, jak i do podjętych środków. Informacje na temat możliwych zagrożeń dla zdrowia muszą być przekazywane przez wyspecjalizowane instytucje, niezależne od interesów handlowych, i powinny być łatwo dostępne dla odbiorców docelowych.
  • Kampania – Celem jest dostarczenie przejrzystych i neutralnych informacji na temat charakterystyki technicznej, obszarów zastosowań i możliwości nowych technologii w komunikacji komórkowej w Niemczech oraz nawiązanie pogłębionego dialogu z naszymi obywatelami w celu zwiększenia akceptacji dla rozwoju komunikacji komórkowej na szczeblu lokalnym. Inicjatywa ta ma na celu nadanie priorytetu regionom, w których zaufanie do 5G i PEM jest najmniejsze (poprzedzone badaniem)/ Sceptycyzm i obawy odnoszą się przede wszystkim do pytania, czy 5G stanowi zagrożenie dla zdrowia, czy nawet przyczynia się do rozprzestrzeniania się COVID-19. Kluczowe znaczenie ma bezpośrednia wymiana informacji i doświadczeń z obywatelami. Dlatego też inicjatywa ta nosi nazwęGermany talks about 5G
  • Ponieważ bezpośrednie rozmowy są raczej trudne w czasach pandemii, komunikacja początkowo odbywa się cyfrowo. Inicjatywa ta została uruchomiona w połowie października 2020 na Facebooku (@dspricht5G) i Twitterze (#dspricht5G).
   Wkrótce odbędzie się inauguracja Youtube’a. Ruszyła też strona akcji – www.deutschland-spricht-ueber-5G.de. Od początku października ruszyła centralna skrzynka email [email protected].
   Uruchomienie inicjatywy przez niemieckiego ministra transportu i infrastruktury cyfrowej oraz ministra środowiska, przy udziale mediów, planowane jest obecnie na 1 grudnia.
  • W ramach kampanii np. w regionie Hesji przekazywane są m.in. informacje na temat PEM i 5G. Celem jest wspieranie władz lokalnych poprzez tworzenie przejrzystości w kontekście digitalizacji. Docelowymi odbiorcami są decydenci samorządów lokalnych (district commissioners, mayors, heads of building authorities, administrators and broadband coordinators) którzy służą przekazują informacje dalej do mieszkańców, są informowani i szkoleni w zakresie odpowiednich tematów za pomocą różnych formatów dialogu (webinary, centralny portal, wideokonferencje)
 • Estonia
  • Operatorzy mają obowiązek zwrócić się do Krajowego Zarządu Zdrowia o zezwolenie na użytkowanie sprzętu radiowego. Jak również Estońskie Stowarzyszenie Informatyczne oraz
   Telekomunikacja we współpracy z operatorami opracowała stronę internetową (www.5Geestis.ee ) zawierającą informacje dotyczące 5G, wyjaśniającą korzyści płynące z technologii oraz łagodzącą obawy i obawy społeczeństwa.
 • Francja
  • Udostępnienie procesu monitorowania i pomiaru pól elektromagnetycznych, który umożliwia każdemu nieodpłatne zwrócenie się do krajowej agencji ds. częstotliwości o dokonanie pomiaru narażenia w obszarach mieszkalnych lub w dowolnym miejscu publicznym. Teleserwis jest dostępny w Internecie od listopada 2017 r. – https://mesures.anfr.fr 
  • Wszystkie wyniki uzyskanych pomiarów są publikowane w otwartych danych na stronie internetowej – https://www.cartoradio.fr/
 • Węgry
  • Kluczem jest rzetelne poinformowanie ogółu społeczeństwa. Kampania regulatora NMHH rozpoczęta 3 września 2020 r. zapewnia pomoc w rozpoznawaniu fałszywych wiadomości, zwłaszcza starszemu pokoleniu: link
  • Przygotowano trzy filmy kampanijne dostępne na stronie nmhh.hu/alhirek ostrzegają przed niebezpieczeństwami pobieżnego czytania wiadomości i wyjaśniają krytyczne elementy weryfikacji wiadomości. Dlatego też ważne jest, aby stale zwracać uwagę na potrzebę świadomego i krytycznego odczytywania wiadomości.
  • Regulator NMHH posiada stronę internetową PEM, na której dostępne są autentyczne informacje na temat pomiarów emisji EMF
 • Włochy –
  • Dekret z mocą ustawy nr 76 z dnia 16 lipca 2020 r. wprowadził zasady upraszczające tworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej i ustanowił, że o ile gminy mogą przyjąć rozporządzenie w celu zapewnienia prawidłowego rozmieszczenia urządzeń w mieście i na terytorium oraz zminimalizowania narażenia ludności na pola elektromagnetyczne w miejscach szczególnie wrażliwych, o tyle wyklucza on możliwość wprowadzenia przez gminy uogólnionych ograniczeń dotyczących lokalizacji radiowych stacji bazowych dla wszelkiego rodzaju łączności elektronicznej na obszarze jurysdykcji gminy.
  • W każdym przypadku gminy nie mogą wpływać – nawet pośrednio lub poprzez środki warunkowe i pilne – na limity ekspozycji na pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, poziomy uwagi i cele jakościowe – wszystkie sprawy zastrzeżone dla państwa zgodnie z art. 4 ustawy nr 36 z dnia 22 lutego 2001 r.
 • Portugalia
  • Regulator ANACOM wydał przewodnik w celu uzyskania pewnej jasności co do możliwego wpływu piątej mobilnej generacji (5G) na zdrowie (https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1549501&languageId=1 ).
   Na szczeblu krajowym prowadzone jest badanie wpływu emisji 5G EMF na ludność. Ponadto ANACOM przygotowuje szereg seminariów internetowych skierowanych do gmin, a następnie do operatorów, w celu wspierania wdrażania 5G (mianowicie rozporządzenia w sprawie małych stacji bazowych), zauważając, że kwestie związane z polami elektromagnetycznymi będą musiały być monitorowane.
   Uważamy, że zwalczanie błędnych informacji i fałszywych wiadomości ma duże znaczenie i w tym kontekście ważne jest prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do podmiotów publicznych i ogólnie do ludności, w szczególności w sposób wyraźny w instytucjach UE.

Po więcej przykładów z innych państw odsyłam do opracowania unijnego.

Co mogłaby zatem zrobić, szeroko rozumiana, nasza administracja (oprócz np. już stworzenia białej księgi i tworzenia systemy SI2PEM)?

 • Przygotować i przeprowadzić serię szkoleń dla wszelkich władz lokalnych (sołtysów, burmistrzów), w tym osób będących w procesie budowlanym w zakresie PEM, 5G
 • Przygotować materiały dla władz lokalnych, w tym o procesie budowlanym i limitach, oraz o tym kto za co odpowiada
 • Przygotować i prowadzić specjalną infolinię i skrzynkę email dla zadawania pytań przez władze lokalne
 • Specjalne informacje o PEM, 5G i procesie na stronach UKE, również z punktu widzenia edukacji konsumenta
 • Podobna infolinia i email, osobna, dla społeczeństwa
 • Kampania (radio, TV itd) edukacyjna dla społeczeństwa
 • Legislacja wprost zakazująca władzom lokalnym podejmowania specjalnych regulacji (w tym na bazie petycji) w zakresie PEM/5G czy wykluczania komunikacji

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert