Wraca PPDR jako element ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Numer projektu UD70. Projekt zakłada również utworzenie systemu bezpiecznej łączności państwowej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania administracji państwowej oraz ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Ww. system, którego operatorem ma być minister właściwy do spraw wewnętrznych, będzie zapewniał: 1) zbudowanie interoperacyjności pomiędzy systemami łączności i komunikacji administracji publicznej, służb mundurowych podległych ministrowi …

Continue reading