Press enter to see results or esc to cancel.

Komisja zatwierdza niemiecki program o wartości 2,1 mld euro mający na celu wsparcie rozwoju infrastruktury komórkowej na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

25 maja Komisja zatwierdziła niemiecki program o wartości 2,1 mld euro (blisko 10 mld PLN) mający na celu wsparcie rozwoju infrastruktury komórkowej na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci w Niemczech (link).

To efekt ogłoszonej strategii dla budowy sieci komórkowych w Niemczech o której pisałem w listopadzie 2020 (link). Strategia była przedstawiona podczas bardzo ciekawego wydarzenia regionalnego 5G Techritory. Byłem wtedy jednym z trzech Polaków, który brał udział w tym wydarzeniu, na łącznie 1500 gości. Podczas konferencji rozmawiałem z Panią Anne Beimann, Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure i zamieściłem na blogu szczegóły strategii.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, niemiecki program pomocy o wartości 2,1 mld euro, mający na celu wsparcie wdrażania, eksploatacji i przyznawania dostępu do wysokowydajnej infrastruktury komórkowej na obszarach obsługiwanych wyłącznie przez sieci 2G i niższe.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: “Ten program o wartości 2,1 mld euro umożliwi świadczenie obywatelom wysokowydajnych usług mobilnych. Zapewni on znaczną przepustowość i dostępność sieci komórkowej na obszarach Niemiec, na których obecnie nie ma wystarczającej liczby użytkowników. Wszyscy operatorzy sieci komórkowych uzyskają dostęp do infrastruktury na równych warunkach, a zatem program ten będzie sprzyjał konkurencji z korzyścią dla konsumentów. Zlikwiduje on przepaść cyfrową, zmniejszy nierówności i zapewni płynną komunikację. Ściśle współpracowaliśmy z władzami niemieckimi, aby umożliwić skierowanie środków publicznych na obszary, które najbardziej potrzebują lepszej łączności, zgodnie z ambicją UE, aby zapewnić wydajną mobilną łączność głosową i transmisję danych w całej Europie.”

Program zgłoszony przez Niemcy będzie wspierał świadczenie wysokowydajnych usług mobilnych w oparciu o technologię LTE i 5G, które umożliwią szybkie połączenia internetowe.

Program będzie realizowany przez nowo utworzoną spółkę Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH, będącą własnością państwa. W Polsce jej pewnym odpowiednikiem jest CPPC rozdzielająca środki unijne w zakresie telekomunikacji. Wsparcie publiczne przyjmie formę dotacji dla przedsiębiorstw, które budują i eksploatują pasywną infrastrukturę dla usług głosowych i mobilnej transmisji danych (maszty, kanały, ciemne światłowody). Beneficjentami mogą być operatorzy sieci komórkowych, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa światłowodowe.

Wsparcie publiczne będzie udzielane wyłącznie na infrastrukturę na obszarach, na których

  • (i) nie wprowadzono jeszcze sieci komórkowych lub
  • (ii) dostępne są wyłącznie sieci komórkowe zdolne do obsługi usług komórkowych 2G i niższych oraz na których żaden prywatny operator nie planuje w najbliższej przyszłości wprowadzenia sieci komórkowych 4G i wyższych.

Beneficjenci zostaną wybrani w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury konkurencyjnej. Ponadto będą oni musieli zaoferować dostęp do pasywnej infrastruktury ruchomej wszystkim zainteresowanym operatorom sieci ruchomych na sprawiedliwych, otwartych i niedyskryminacyjnych warunkach. Wdrożona pasywna infrastruktura ruchoma oraz usługi ruchome świadczone z wykorzystaniem takiej infrastruktury nie będą uwzględniane przy obliczaniu obecnych lub przyszłych zobowiązań operatorów sieci ruchomych dotyczących zasięgu na podstawie praw do użytkowania widma.

Komisja oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz stosując zasady określone w wytycznych Komisji w sprawie sieci szerokopasmowych z 2013 r. Komisja stwierdziła, że program ma efekt zachęty do dalszego rozwoju wdrażania i eksploatacji pasywnej infrastruktury ruchomej w celu świadczenia wysokowydajnych usług ruchomych na obszarach docelowych w sposób promujący łączność. Komisja zauważyła ponadto, że program przyczynia się do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku na słabo zaludnionych i trudnych topograficznie obszarach Niemiec.

Komisja uznała, że obowiązki operatorów sieci komórkowych w zakresie zasięgu, wynikające z praw do korzystania z widma radiowego, zgodnie z którymi operatorzy sieci komórkowych muszą objąć zasięgiem swoich sieci komórkowych określoną część ludności, nie zapewnią pełnego pokrycia geograficznego terytorium Niemiec i dlatego pomoc jest konieczna do osiągnięcia tego celu. Pomoc została również uznana za proporcjonalną, biorąc pod uwagę fakt, że program został wcześniej skonsultowany z rynkiem oraz że zainteresowane strony będą dalej konsultowane w sprawie wszystkich potencjalnych obszarów docelowych i będą miały możliwość zgłoszenia swoich planów inwestycyjnych. W szczególności Komisja uznała, że środek ten doprowadzi do zasadniczej zmiany w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej na obszarach docelowych, że przestrzegana jest zasada neutralności technologicznej oraz że zapewniony zostanie sprawiedliwy, otwarty i niedyskryminujący dostęp do wspieranej pasywnej infrastruktury telefonii komórkowej.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że program jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa i przyczynia się do realizacji strategicznych celów UE określonych w komunikacie “W kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”. Jednocześnie program przyczyni się do zmniejszenia istotnych nierówności i przepaści cyfrowej w Niemczech.

DODATKOWE INFORMACJE

Znowu pozostaje mi podziwiać Niemcy za przemyślaną strategię, transparentność, synchronizację z rynkiem, dialog i wybór najlepszej opcji dla całego społeczeństwa i gospodarki. Niemcy właściwie robią to modelowo, zgodnie z zaleceniami raportu “Jak efektywnie zbudować sieci 5G z korzyścią dla całego społeczeństwa i państwa” (link, jeśli raport nie trafił do skrzynki, sprawdź spam). Raport jest najbardziej kompleksowym raportem w Polsce na temat budowy sieci komórkowych 5G jaki kiedykolwiek powstał. Zawiera przy tym szereg studiów przypadków i pokazuje jak na dłoni, że proponowany przez spółkę Exatel swoisty Polexit w formie koncepcji #Polskie5G jest drogą donikąd. Polska powinna w ramach KPO oraz innych funduszy (2021-2027) przeznaczyć środki, przyznawane w dotacjach, na budowę infrastruktury pasywnej oraz światłowodów.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert