Press enter to see results or esc to cancel.

List do Premiera RP w sprawie wdrożenia DSM w Polsce z marca 2024 r.

Niestety nie widziałem tego pisma wcześniej publicznie, a myślę że warto go opublikować. To pismo od organizacji i naczelnych do Premiera RP, z kopią do Ministra Bartosza Sienkiewicza, w sprawie uwzględnienia uwag w zakresie wdrożenia DSM celem właściwego wynagradzania twórców.

Datowany na 28 marca 2024 roku. Nadawcy nie otrzymali na wskazane pismo odpowiedzi.

Jeśli mnie AI nie kłamie (OCR) to taki jest tekst jak poniżej

Zwracamy się do Pana jako przedstawiciele świata twórców, producentów dóbr kultury, dziennikarzy i mediów z apelem o pilne rozważenie zmian w projektowanej ustawie implementującej dyrektywę UE o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W obecnej formie ustawa ta stwarza poważne zagrożenie dla ich egzystencji. Zaproponowane przepisy nie tylko nie wprowadzają oczekiwanych, przyjaznych dla funkcjonowania polskiej kultury i dziennikarstwa rozwiązań. Jest wręcz przeciwnie, proponowane rozwiązania jeszcze bardziej wzmacniają pozycję prawną największych międzynarodowych firm technologicznych.

Wejście w życie ustawy w projektowanym kształcie spowoduje:

  • Pozbawienie twórców i producentów dóbr kultury należnych im środków: projekt ustawy dopuszcza praktycznie nieograniczone korzystanie z treści dostępnych w Internecie dla trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. Rozumiemy jednak, że postęp technologiczny ma wartość jedynie wtedy, kiedy służy społeczeństwu. Dlatego też zwracamy uwagę na to, że masowe korzystanie z utworów nie zostało powiązane z obowiązkiem odpowiedniego wynagrodzenia. Tym samym przedstawiciele polskiej kultury i mediów zostali pozbawieni należnych im korzyści ze swojej działalności.

  • Ograniczenie różnorodności kultury i pluralizmu mediów: bezpośrednią konsekwencją pozbawienia należnych środków będzie nieuchronny spadek różnorodności kultury oraz wysokiej jakości dziennikarstwa, a w rezultacie – ograniczenie pluralizmu mediów.

  • Wzmocnienie pozycji gigantów technologicznych: zapisy projektu ustawy faworyzują firmy technologiczne, utrwalając ich dominację na rynku cyfrowym – kosztem rodzimej kultury i mediów.

  • Sprzeczność wdrożenia dyrektywy z jej intencjami: implementowana dyrektywa ma na celu wzmocnienie pozycji twórców w erze cyfrowej. Opóźniona już o niemal trzy lata implementacja nie tylko pozbawiła ich należnego dochodu za miniony okres, ale dodatkowo jest ona sprzeczna z intencją unijnego prawodawcy, ponieważ zamiast wzmocnienia doprowadza do osłabienia ich prawnej sytuacji.

Z rozczarowaniem odnotowaliśmy, że w ostatniej wersji ustawy projektodawca wycofał się z propozycji wyłączenia możliwości trenowania generatywnych algorytmów sztucznej inteligencji przez podmioty komercyjne. Dążenie do uzyskania równowagi pomiędzy postępem technologicznym a dbałością o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony twórców uważamy za fundamentalną powinność prawodawcy. Powrót do poprzedniego wyłączenia byłby wyrazem polityki nakierowanej na wsparcie wartości, jakie niesie ze sobą rodzima kultura oraz znaczenia, jakie dla demokracji odgrywają niezależne media.

Aby zapewnić twórcom, dziennikarzom i wydawcom możliwość realnego dochodzenia praw do wynagrodzenia, konieczne jest wzorem innych krajów, takich jak na przykład Włochy – wyznaczenie konkretnych terminów na negocjacje, z możliwą interwencją organu, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia. Z doświadczeń państw europejskich wynika, że brak takiego zapisu w nieunikniony sposób prowadzi do długotrwałych sporów sądowych – z uwagi na brak możliwości porozumienia pomiędzy platformami technologicznymi a twórcami wraz z producentami.

Apelujemy do Pana Premiera o uwzględnienie proponowanych postulatów. Szczególnie istotne jest ustanowienie mechanizmów, które zagwarantują wcielenie prawa w życie, a twórcom i wydawcom zapewnią odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z ich treści.

Wierzymy, że nasze stanowiska zyska aprobatę Pana Premiera.

Z poważaniem,

Przedstawiciele świata twórców, producentów dóbr kultury, dziennikarzy i mediów

Poniżej podpisy…..

“Zdjęcie pisma” poniżej.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert