Press enter to see results or esc to cancel.

Raport: Artur D. Little | Czas na przyspieszenie wzrostu | Jak operatorzy telekomunikacyjni mogą napędzać wzrost poprzez 5G i dywersyfikację

Najnowszy, coroczny, flagowy raport ADL nosi tytuł Czas na przyspieszenie wzrostu | Jak operatorzy telekomunikacyjni mogą napędzać wzrost poprzez 5G i dywersyfikację.

Streszczenie

Efekt “nożyc” związany z pogłębiającą się różnicą pomiędzy przychodami a inwestycjami oznacza, że presja na przepływy pieniężne firm telekomunikacyjnych jeszcze nigdy nie była tak silna. Mając do dyspozycji ograniczone środki na inwestycje w branży, szefowie firm telekomunikacyjnych są przyparci do muru, próbując zapewnić wzrost przy jednoczesnym utrzymaniu rosnących nakładów inwestycyjnych i niechęci inwestorów do ograniczania dywidend. Pandemia COVID-19 nie pomaga. Ponieważ ruch danych gwałtownie wzrósł i po raz pierwszy przewyższył podaż, modernizacja sieci telekomunikacyjnych znalazła się wśród priorytetów nawet rządów. Edycja 2020 raportu skupia się na rozwiązaniu tych wyzwań – uwolnieniu wartości poprzez rekonfigurację aktywów w celu sfinansowania wzrostu i transformacji poprzez 5G i dywersyfikację.

Badanie ADL reprezentuje prawdziwie globalny pogląd, z ponad 100 wywiadami na poziomie C-level przeprowadzonymi między marcem a wrześniem 2020 roku. Analiza pokazuje, że ponad 90 procent respondentów rozważało alternatywne opcje uwolnienia wartości z aktywów sieciowych. Jednakże, analiza pokazuje również, że podczas gdy większość, jeśli nie wszyscy, operatorzy telekomunikacyjni przetestowali możliwości rekonfiguracji aktywów, to w miarę ewolucji modeli można uzyskać dodatkową wartość. Ponadto, wiele innych kwestii związanych z tworzeniem wartości pozostaje priorytetem dla kadry zarządzającej, ale pozostaje niejasnych, w tym sposoby monetyzacji 5G i przyszłe pozycjonowanie łańcucha wartości graczy telekomunikacyjnych.

Niniejszy raport proponuje sposoby, dzięki którym operatorzy telekomunikacyjni mogą odblokować wartość dodaną i reinwestować ją w obszary o wysokim potencjale wzrostu.

5G jako tlenowy zastrzyk energii dla gospodarki

Wraz z rozpoczęciem wdrożeń 5G, zakłócenia (disruption) i innowacje pojawią się w trzech kluczowych segmentach biznesu tworzących wartość:

  • Aby uwolnić potencjał 5G z perspektywy B2C, firmy telekomunikacyjne i medialne muszą zawrzeć sojusze w celu stworzenia atrakcyjnych przypadków użycia dla konsumentów. Często to nie nowatorskie rozwiązania komercyjne, ale raczej wartość dodana treści, doświadczenia lub urządzenia wywołują entuzjazm wśród konsumentów. Połączenie tych trzech obszarów i nawiązanie kontaktu z konsumentami w inny sposób stwarza możliwości monetyzacji. ADL przewiduje, że uruchomienie pakietów premium 5G dla treści będzie najbardziej wartościową opcją dla operatorów telekomunikacyjnych i może prowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa (EV) o ponad 10%.
  • Z perspektywy B2B, podczas gdy na rynku mobilnych sieci prywatnych (MPN) jest do zdobycia 60 mld euro, konkurencja ze strony firm innych niż MPN jest coraz silniejsza. Aby skutecznie konkurować na tym rynku, operatorzy telekomunikacyjni będą musieli zapewnić kompleksową ofertę, wzbogacając swoje portfolio dostawców i bezproblemowo integrując różne technologie przewodowe i komórkowe w środowisku IT i OT. Poza MPN, warstwowanie (slicing) sieci 5G stanowi istotną szansę na uzyskanie dodatkowej wartości. ADL oczekuje, że pojawią się zarówno rozwiązania typu single-tenant, jak i multi-tenant, jednak sugeruje, aby operatorzy telekomunikacyjni początkowo współpracowali ze stosunkowo niewielką grupą klientów, przygotowując się na pojawienie się kolejnych: na początek koleje, energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, organizacje typu blue-light (policja, straż pożarka i ratownicwo) i firmy nadawcze, a następnie transport i logistyka, opieka zdrowotna, zarządzanie ruchem, operacje dronów, usługi finansowe i inne.
  • Ponadto, znaczące inwestycje w sieci 5G wymagają od operatorów telekomunikacyjnych myślenia w kategoriach wykraczających poza modele biznesowe B2C i B2B. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym wykorzystanie dalszego potencjału tworzenia wartości jest strukturalny podział na ComCos i NetCos. NetCo może być wykorzystany jako baza do rozpoczęcia nowej działalności hurtowej w wielu modelach 5G poprzez pozycjonowanie się jako neutralny dostawca infrastruktury. Takie pozycjonowanie może przynieść ogólny wzrost wartości przedsiębiorstwa nawet o 60-75%, częściowo dzięki inżynierii finansowej, ale przede wszystkim dzięki odblokowaniu nowych przychodów z działalności hurtowej.

Poza główną strategią operatorów telekomunikacyjnych: Jak osiągnąć sukces?

Operatorzy telekomunikacyjni od dziesięcioleci starają się rozwijać nowe możliwości poza swoją podstawową działalnością. Podczas gdy wachlarz możliwości dywersyfikacji jest ogromny, a gracze stają się coraz bardziej radykalni w swoich działaniach, ważniejszą kwestią do rozwiązania w celu tworzenia wartości jest to, jak dywersyfikować działalność. Analiza porównawcza inicjatyw dywersyfikacji w sektorze telekomunikacyjnym przeprowadzona przez firmę Arthur D. Little pokazuje, że mniej niż 15 procent inicjatyw generuje znaczące przychody 24 miesiące po ich uruchomieniu. W większości przypadków, przychody z inicjatyw “Beyond Core” są marginalne, ponieważ operatorzy muszą stawiać czoła wielu wewnętrznym wyzwaniom, które obniżają ich początkowe ambicje.

Aby odnieść sukces we wdrażaniu strategii Beyond Core, firma telekomunikacyjna powinna najpierw przyjąć postawę “testuj i ponoś porażkę”. Podczas fazy wyboru koncepcji, zespół Beyond Core powinien myśleć w trybie start-up i upewnić się, że koncepcje spełniają trzy wymagania: odpowiadają na potrzeby klienta z wymiernymi korzyściami, są zgodne z podstawową strategią firmy i nie są natychmiast replikowane przez konkurencję. Po potwierdzeniu potencjału biznesowego i legitymacji telco, koncepcja musi zostać wprowadzona w życie. Dywersyfikacja oznacza, że zespoły wkroczą na nieznane terytoria. Zaangażowanie we wczesnym etapie z potencjalnymi partnerami – w szczególności z dostawcami przełomowych rozwiązań – daje możliwość sprawdzenia koncepcji, wzmocnienia ich i optymalizacji wykorzystania zasobów wewnętrznych.

Ogólnie rzecz biorąc, aby z sukcesem zdywersyfikować działalność, firma telekomunikacyjna musi kierować się czterema priorytetami:

  • osiągnąć duże przychody, ale także mieć jasny plan wzrostu w każdej dziedzinie dywersyfikacji;
  • zbudować wielomodelowe podejście łączące zasoby wewnętrzne i zewnętrzne (poza fuzjami i przejęciami);
  • utworzyć biuro dywersyfikacji o strukturze private equity;
  • stosować etapowe i zwinne podejście do realizacji z sekwencyjną priorytetyzacją koncepcji.

Monetyzacja aktywów: Bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas na rekonfigurację aktywów telco

W ostatnich latach rekonfiguracja aktywów nabiera tempa, pojawiają się coraz bardziej złożone modele. Rekonfiguracja uwolniła wartość dla akcjonariuszy na wiele sposobów: zapewniając nowe finansowanie, zwiększając skonsolidowaną EBITDA i przychody oraz podnosząc ogólną wartość przedsiębiorstwa.

Spółki TowerCos zainicjowały tworzenie wartości przynoszące wielorakie korzyści – od wpływów gotówkowych dla MNO po dynamiczny rozwój aktywów infrastrukturalnych TowerCo, zapewniający bardzo wysokie wielokrotne wyceny. Patrząc w przyszłość, firmy TowerCo mogą rozszerzyć swoje usługi na rynku infrastruktury na kilka sposobów, takich jak wejście do warstwy infrastruktury aktywnej i ekspansja horyzontalna na nowe klasy aktywów. Poza TowerCos, operatorzy telekomunikacyjni spoglądają w kierunku bardziej kompleksowej rekonfiguracji aktywów, w tym starszych sieci stacjonarnych, radiowych sieci dostępowych telefonii komórkowej i brzegowych centrów danych, jako nowych obszarów wzrostu.

Rekonfiguracja aktywów firmy telekomunikacyjnej może przyczynić się do tworzenia wartości na sześć sposobów: przyspieszenie wdrożenia poprzez zniesienie ograniczeń finansowych, większe wykorzystanie aktywów, zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, wzmocnienie propozycji wartości hurtowej, zwiększenie koncentracji kierownictwa na odrębnych głównych obszarach działalności oraz ewentualne zapobieżenie niekorzystnym decyzjom regulacyjnym. Chociaż niektóre z tych korzyści można osiągnąć dzięki umowom o współużytkowaniu sieci lub wewnętrznym zmianom w zarządzaniu, rekonfiguracja aktywów oferuje sposób na uzyskanie wszystkich tych pełnych korzyści. Jednakże, rekonfiguracja aktywów wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, a równanie tworzenia wartości musi być starannie ocenione w oparciu o specyficzny kontekst rynkowy każdego telco.

Udziałowcy muszą być świadomi, że wraz z rekonfiguracją NetCo i ComCo, operatorzy telekomunikacyjni odchodzą od spółek dochodowych na rzecz spółek rozwijających infrastrukturę i spółek wzrostowych. Z jednej strony, przepływy pieniężne NetCo będą musiały być wyodrębnione tak, aby odpowiadały profilowi inwestycyjnemu inwestycji infrastrukturalnych typu “greenfield”, tj. ogromnych inwestycji początkowych, po których następuje stabilny zysk w długim okresie. Z drugiej strony, bez (pasywnej) sieci, ComCo będzie musiało uzasadnić swój poziom nakładów inwestycyjnych, a zatem stanie przed wyborem: stać się spółką wzrostową lub pozostać spółką dochodową.

Raport w PDF – Time to accelerate growth

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert