Press enter to see results or esc to cancel.

Raport Banku Światowego: Europa 4.0 – rozwiązywanie europejskiego dylematu cyfrowego

Właśnie pojawił się najnowszy flagowy raport Banku Światowego pt. “Europa 4.0: Rozwiązywanie europejskiego dylematu cyfrowego“. To element dyskusji o EU Recovery Fund, nowym planie 2021-2027 i przeznaczeniu EUR na konkretne cyfrowe obszary czy konieczności zmiany polityki.

Szczególnie think tankom polecam zapoznać się z jego zawartością.

Poniżej krótki opis raportu (za Bankiem Światowym)

Europa stoi przed cyfrowym dylematem. Nowe technologie cyfrowe mogą pomóc Europie stać się bardziej konkurencyjną. Jednakże, podczas gdy niektóre z tych nowych technologii stwarzają lub rozszerzają dostęp do rynków dla mniejszych firm i regionów zapóźnionych w rozwoju, inne mogą stwarzać wyzwania dla europejskiej gospodarczej konwergencji, jeśli skoncentrują one działalność gospodarczą w dużych firmach i wiodących regionach.

Europa 4.0 jest osiągalna. Europa 4.0 polega na wdrożeniu nowych technologii cyfrowych związanych z przemysłem 4.0 w sposób, które przyczyniają się do spełnienia trzech celów w cyfrowej Europy: wymogu konkurencyjności gospodarczej Europy, integracji rynkowej i konwergencji geograficznej, a jednocześnie takie wdrożenie jest zgodne wartościami społecznymi. Do rozwiązania tego cyfrowego dylematu Europy 4.0 potrzebny jest spójny zestaw polityk wzmacniających konkurencyjność w technologiach, w których potencjał integracji i konwergencji jest najsilniejszy, przy jednoczesnym poszerzeniu dostępu do technologii, które w przeciwnym razie koncentrowałyby korzyści. Reformy i inwestycje mogą pomóc nowym technologiom cyfrowym w osiągnięciu potrójnych celów Europy bez uszczerbku dla jej wartości społecznych, dzięki wykorzystaniu następujących elementów:

  • Skalowanie rynków – należy dokończyć stworzenie jednolitego rynku cyfrowego i uzupełnić go w zakresie nierozwiniętej wystarczająco infrastruktury, brakujących cyfrowych umiejętności i logistyki, w celu osiągnięcia większej konkurencyjności, włączenia społecznego i konwergencji;
  • Kształtowanie komercyjnego wykorzystania danych – podjęcie wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją i nowymi obszarami dominacji rynkowej największych graczy w celu zrównoważenia konkurencyjności i włączenia społecznego zgodnie z wartościami prywatności danych;
  • Przyspieszenie upowszechnienia technologii – wzmocnienie inwestycji w pionierskie cyfrowe rozwiązania i nadrabianie zaległości poprzez wspieranie komercjalizacji badań i rozwoju oraz wzmacnianie zdolności zarządczych, tak aby więcej mniejszych firm i przedsiębiorstw w regionach słabiej rozwiniętych mogło wchłonąć nowe technologie.

Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie gospodarki opartej na danych – i zwiększyła ryzyko związane z realizacją celów gospodarczych Europy w przypadku braku rozwiązania dylematu cyfrowego. Przedsiębiorstwa, które przyjęły technologie cyfrowe, są w stanie lepiej radzić sobie z zakłóceniami powodowanymi przez pandemię. W przyszłości kraje i przedsiębiorstwa, które przejdą na branżę 4.0, będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom, ale także do wykorzystania możliwości, jakie stwarza coraz bardziej zglobalizowany świat.

Europa dokonała konwergencji w zakresie infrastruktury cyfrowej, ale należy uczynić więcej, aby przyspieszyć komercyjne wykorzystanie technologii cyfrowych. Europa dobrze poradziła sobie z rozszerzeniem dostępu do łączy szerokopasmowych. Co najmniej 69 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do łączy szerokopasmowych w każdym regionie Europy, a ponad 90 proc. gospodarstw domowych jest w pełni podłączonych do sieci w większości regionów. Jednak konwergencja między regionami w zakresie korzystania z usług cyfrowych jest powolna.

Raport dostarcza nowych dowodów na istnienie cyfrowego dylematu w Europie. Technologie operacyjne znajdują się tam, gdzie firmy europejskie są najbardziej konkurencyjne, ale mają one tendencję do koncentrowania możliwości w większych firmach oraz w istniejących ośrodkach produkcji i wiedzy. Technologie transakcyjne mają maksymalny potencjał w zakresie wspierania integracji rynkowej i konwergencji geograficznej, ale potencjał ten jest wykorzystywany tylko częściowo i niewiele europejskich transakcyjnych platform cyfrowych jest konkurencyjnych w skali globalnej. Technologie informacyjne znajdują się między sobą, przy pewnej integracji rynkowej, ale niewielkiej konwergencji przestrzennej. Najnowsze technologie informacyjne mają z czasem charakter bardziej zbliżony do technologii operacyjnych, a korzyści z nich płyną dla większych przedsiębiorstw w wiodących regionach. Również w tym przypadku przyjęcie technologii nie jest powszechne, a Europa może się pochwalić niewielką liczbą firm, które są światowymi liderami. Ta nierównowaga między celami a wynikami musi zostać wyeliminowana, aby uniknąć obecnych kompromisów i zrealizować całą potencjalną ofertę nowych technologii. Będzie to tym bardziej istotne w świetle kryzysu gospodarczego COVID-19.

Kilka slajdów z dzisiejszej videokonferencji:

 

 

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert